תנאי שימוש

כל האינפורמציה והנתונים אשר נמסרים בזאת, מעל גבי אתר זה (להלן – "המידע"), הינם בעלי אופי כללי בלבד, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לביצועה של כל עבודה ספציפית.

יודגש, כי כל המידע מחייב בדיקה, וידוא והתאמה קונקרטית ליישום הרלוונטי ע"י אדריכל ו/או מהנדס בנייה ו/או כל גורם מתכנן ו/או מוסמך, ואין להסתמך על המידע ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ללא בדיקתו ואישורו של אותו גורם, אשר עליו מוטלת האחריות הכוללת והבלעדית בקשר לעניין.


למען הסר ספק מודגש, כי לצינומטל בע"מ ו/או כל גורם אחר שמסר מידע זה מטעמה, לא יהיו אחראים בין במישרין ובין בעקיפין, לנזק מכל סוג שהוא שיגרם כתוצאה משימוש במידע.

logo בניית אתרים